Webhosting, Streaming

Chat, VPS, Cloud &
Dedicated-ServersThuis-Hosting

Een goedkopere oplossing voor u


Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.     Dag: kalenderdag;

5.     Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6.     Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.     Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11.  Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

12.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Thuis-Hosting

Boskade 1

3291AC Strijen

Netherlands

 

Bezoekadres:

Boskade 1

3291AC Strijen

Netherlands

 

Telefoonnummer: 0102614049

E-mailadres: info@thuis-hosting.eu

KvK-nummer: 61774065

Btw-identificatienummer:

 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

 

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

-          de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

-          de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

-          een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.     De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.     De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.     het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b.    de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c.     de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d.    de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e.     de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f.     indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6.     In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

1.     De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.     De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.     als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b.    als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3.     De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.     De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5.     Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.     Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.     De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.     De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2.     Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.     De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.     De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6.     Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7.     De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a.     de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b.    de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8.     De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a.     hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b.    hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c.     de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.     Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.     De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.     De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4.     Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.     Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2.     Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3.     Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a.     de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b.    de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4.     Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

5.     Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

6.     Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

7.     Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

8.     Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9.     Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10.  Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

11.  Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12.  Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13.  Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

14.  De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a.     de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b.    de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.     In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.     De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.     Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3.     Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.     Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1.     De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.     De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.     De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

-          te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

-          tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

-          altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4.     Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5.     In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6.     Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7.     Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8.     Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

1.     Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.     Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4.     Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

1.     De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.     Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

1.     Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Thuis-Hosting Geregistreerd onder KVK nummer 61774065 bij de Kamer van Koophandel Ter Rotterdam.Artikel 1. Contractsluiting1.1 Klant kan de Diensten direct vanaf de Thuis-Hosting Website aanvragen. De
Overeenkomst ontstaat op het moment van verzending van de (al dan niet
automatisch gegenereerde) e-mail van Thuis-Hosting met daarin de
bevestiging en acceptatie van de aanvraag.1.2 Indien Klant een consument is, heeft Klant gedurende een termijn van
veertien dagen vanaf het moment waarop de bestelling is gedaan om de
Overeenkomst Schriftelijk en kosteloos te ontbinden.Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst
2.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Thuis-Hosting deze naar
beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en
vakmanschap nakomen.

2.2 Thuis-Hosting zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken
beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en
netwerken te realiseren, en om toegang tot door Klant hiermee
opgeslagen gegevens te realiseren. Thuis-Hosting biedt echter geen garanties

over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in de
offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).

2.3 Door Thuis-Hosting opgegeven termijnen van levering hebben steeds een
indicatieve strekking, behalve waar de toepasselijke SLA termijnen stelt
die niet anders dan als resultaatsverbintenis kunnen worden opgevat.

2.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit
vereist, heeft Thuis-Hosting het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende
onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van Klant als dat
vooraf Schriftelijk overeengekomen is. Deze Algemene Voorwaarden zijn
tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van
de Overeenkomst verrichten.

2.5 Indien zulks is overeengekomen, zal Thuis-Hosting Klant toegang tot een
Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een
wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Iedere actie die middels het
Account van Klant of een door Klant aangemaakt Account plaatsvindt,
wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Klant te zijn
geschied. Indien Klant vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden
of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Klant dit zo
spoedig mogelijk aan Thuis-Hosting te melden zodat deze maatregelen kan
nemen.

2.6 Thuis-Hosting zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van

klantenondersteuning op afstand per telefoon en E-mail, tijdens reguliere
kantooruren, voor zover de toepasselijke SLA niet anders bepaalt.

2.7 Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van
Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke
omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden
wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd
en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze
worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

Artikel 3. Verplichtingen van Klant

3.1 Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en
wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst
mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle
gegevens waarvan Thuis-Hosting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Thuis-Hosting
worden verstrekt. De termijn waarbinnen Thuis-Hosting de Overeenkomst
dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en
benodigde gegevens door Thuis-Hosting zijn ontvangen.

3.2 Indien Klant weet of kan vermoeden dat Thuis-Hosting bepaalde (extra)
maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen
voldoen, zal Klant Thuis-Hosting daarvan onverwijld op de hoogte stellen.
Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Klant weet of behoort te voorzien
dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Thuis-Hosting
zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de
Diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien Klant weet dat
er ook Diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als
die Thuis-Hosting gebruikt om Diensten aan Klant te leveren. Thuis-Hosting zal er
na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten
te voorkomen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen,
kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in
rekening worden gebracht aan Klant.

3.3 Klant mag de Diensten in geen geval gebruiken voor Toepassingen met
Verhoogd Risico.

3.4 Indien Klant voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of
beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van
overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Klant zelf zorg te dragen
voor het verkrijgen daarvan. Klant garandeert ten opzichte van Thuis-Hosting
dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn
voor het gebruik van de Diensten door Klant.

Artikel 4. Gedragsregels en notice/takedown

4.1 Het is Klant verboden om met gebruikmaking van de Diensten de
Nederlandse of andere op Klant of Thuis-Hosting van toepassing zijnde wet-
of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van
anderen.

4.2 Het is (of dit nu legaal is of niet) door Thuis-Hosting verboden om met
gebruikmaking van de Diensten Materialen aan te bieden of te
verspreiden die:

• onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het
schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of
voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk
is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele
gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen
verdedigen;

• onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend
of haatzaaiend zijn;

• kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op
zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;

• een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren,
waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder
toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden
of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste
communicatie;

• hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van)
materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige
rechten of portretrechten;

• ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;

• kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

4.3 Het verspreiden van pornografische Materialen middels de Diensten is
niet.

4.4 Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te
hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van
Thuis-Hosting of overige klanten. Het is Klant verboden processen of
programma's, al dan niet via de systemen van Thuis-Hosting, op te starten
waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Thuis-Hosting,
haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

4.5 Indien naar het oordeel van Thuis-Hosting hinder, schade of een ander gevaar
ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk
van Thuis-Hosting of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het
bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens,
slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en
vergelijkbare software, is Thuis-Hosting gerechtigd alle maatregelen te nemen
die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te
voorkomen.

4.6 Wanneer Thuis-Hosting een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel
door Klant, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal
Thuis-Hosting Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of
overtreding. Klant zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna
Thuis-Hosting zal besluiten hoe te handelen.

4.7 Indien Thuis-Hosting van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij
de toegang tot het betreffende Materiaal blokkeren, echter zonder dit
Materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt,
in welk geval Thuis-Hosting een backup zal maken). Thuis-Hosting zal zich
inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken. Thuis-Hosting zal
Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.

4.8 Thuis-Hosting is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van
geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Thuis-Hosting gerechtigd om naam,
adres en andere identificerende gegevens van Klant af te geven aan een
derde die klaagt dat Klant inbreuk maakt op diens rechten of deze
Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid
voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte
van de gegevens.

4.9 Hoewel Thuis-Hosting ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat
mogelijk op te treden na klachten over Klant, is Thuis-Hosting nimmer
gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als
bedoeld in dit artikel.

4.10 Het is Klant toegestaan om de Diensten door te leveren (te “resellen”),
echter uitsluitend in combinatie met of als onderdeel van de eigen
producten of diensten van Klant en zonder de naam van Thuis-Hosting als
toeleverancier of onderaannemer kenbaar te maken. Klant dient
Thuis-Hosting te vrijwaren van alle claims door zijn afnemers. Thuis-Hosting mag
ook bij overtredingen van deze algemene voorwaarden door die afnemers
onverkort optreden.

Artikel 5. Aanvraag van domeinnamen

5.1 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn
afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en
procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de
Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen. De
desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam.
Thuis-Hosting vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft
geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

5.2 Klant kan uitsluitend uit de bevestiging van Thuis-Hosting, waarin vermeld
wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van
registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen
bevestiging van registratie.

5.3 Klant vrijwaart en houdt Thuis-Hosting schadeloos voor alle schade die
verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door
Klant. Thuis-Hosting is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van
diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam
tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen,
behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Klant.

5.4 Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties
stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
Thuis-Hosting zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.

5.5 Thuis-Hosting heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar
te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Klant
aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks
echter uitsluitend voor de duur dat Klant in gebreke is en uitsluitend na
verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke
ingebrekestelling.

5.6 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van
Klant is Thuis-Hosting gerechtigd een domeinnaam van Klant op te zeggen
met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 6. Opslag- en datalimieten

6.1 Er is geen maximum aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per
maand die Klant mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de
Diensten.

6.2 Indien Klant excessief veel opslagruimte of dataverkeer gebruikt, zal
Thuis-Hosting contact opnemen met Klant om een passende oplossing te
vinden.

Artikel 7. Rechten van intellectueel eigendom

7.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de
Overeenkomst door Thuis-Hosting ontwikkelde of ter beschikking gestelde
Materialen berusten uitsluitend bij Thuis-Hosting of diens licentiegevers.

7.2 Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in
deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk
expliciet worden toegekend en voor het overige zal Klant deze Materialen
niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering
indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Klant zo'n recht op
uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode van Materialen
is echter te allen tijde alleen verplicht indien expliciet overeengekomen.

7.3 Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het
Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze
Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen
aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van
de Materialen.

7.4 Het is Thuis-Hosting toegestaan technische maatregelen te nemen ter
bescherming van diens Materialen. Indien Thuis-Hosting door middel van
technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Klant niet
toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien
en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaald.

Artikel 8. Prijzen

8.1 Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door
Thuis-Hosting genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

8.2 Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze
gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Thuis-Hosting het recht de prijzen
hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is
gekomen.

8.3 Indien de Overeenkomst een Abonnement betreft, is Thuis-Hosting
gerechtigd de gehanteerde tarieven eenmaal per jaar te wijzigen.

8.4 Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor
wijziging van de Diensten en van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

9.1 Thuis-Hosting zal de door Klant verschuldigde bedragen aan Klant factureren.
Thuis-Hosting mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Thuis-Hosting heeft
het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de
levering van de Diensten in rekening te brengen.

9.2 De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij
Schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3 Indien Klant na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft
betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor
ingebrekestelling is vereist.

9.4 Indien Klant in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:

• Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd, of 2%
per maand als dat hoger is;

• de voor Klant gehoste websites en andere Materialen mogen
ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente
en dergelijke zijn voldaan.


• Naar herhaaldelijk verzoek de factuur te betalen, en de factuur blijft onbetaald
zal Thuis-Hosting zich wenden tot een incasso bureau en de vordering uit handen geven.
Dit houd in dat de verdere bijkomende kosten geheel voor de klant zijn rekening zal komen.
Hieraan kan Thuis-hosting geen aanspraak in hebben, de verdere diensten zullen hierbij geheel
tijdelijk gestaakt en geblokkeerd worden voor de klant, totdat de gehele factuur is betaald.

9.5 Tenzij Klant een consument is, is beroep door Klant op opschorting,
verrekening of aftrek niet toegestaan.9.6 In geval Klant enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is
Thuis-Hosting zonder enige ingebrekestelling gerechtigd naast opschorting
van Diensten geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht
van Thuis-Hosting op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

9.7 Thuis-hosting maakt gebruik van meerdere betaling mogelijkheden, zoals ook verstaan
de SEPA INCASSO mogelijkheid. De klant kan er voor kiezen om een machtiging af te geven
voor het gebruik van automatische incasso. Thuis-hosting zal dan de maandelijkse abonnement kosten
automatische door middel van SEPA INCASSO van de rekening af halen indien de klant hier een machtiging
voor heeft gegeven aan Thuis-Hosting.
Deze machtiging kan aangegaan worden voor een eenmalige machtiging maar ook een doorlopende.
Mocht de incasso machtiging de eerste keer fout gaan door een technische probleem dan zullen wij de incasso nogmaals doorvoeren.
Mocht de incasso zijn terug geboekt door de klant dan zal Thuis-Hosting hiervoor extra administratie kosten voor rekenen,
dit bedraagt € 10 per keer dat de incasso wordt terug geboekt.
Na drie keer een terugboeking geconstateerd te hebben zullen wij de incasso machtiging beëindigen en zult u weer handmatig moeten betalen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Thuis-Hosting is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de
Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder
genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.

10.2 De totale aansprakelijkheid van Thuis-Hosting voor schade geleden door
Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door
Thuis-Hosting van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder
uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een
met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een
onrechtmatig handelen van Thuis-Hosting, diens werknemers of door hem
ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van
samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het
totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) die Klant onder de
Overeenkomst verschuldigd zal raken, of, indien de Overeenkomst een
duur heeft van meer dan zes (6) maanden, een bedrag gelijk aan de
vergoedingen die Klant in de laatste zes (6) maanden heeft betaald. In
geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer
bedragen dan tienduizend (10.000) euro (exclusief BTW).

10.3 Thuis-Hosting is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade,
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.

10.4 De aansprakelijkheid van Thuis-Hosting wegens toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant
Thuis-Hosting onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende
daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en
Thuis-Hosting ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn
verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,
zodat Thuis-Hosting in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling
dient binnen 30 dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen
door Thuis-Hosting.

10.5 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te
vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Thuis-Hosting.

10.6 Klant is jegens Thuis-Hosting aansprakelijk voor schade die door een aan hem
toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Klant vrijwaart Thuis-Hosting
tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten
door of met toestemming van Klant niet naleven van de gedragsregels in
artikel . Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die
weliswaar geen werknemers van Klant zijn, maar de Diensten
desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van
Klant hebben gebruikt.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden
gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt
en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten
worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

11.2 Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan:
storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Thuis-Hosting
beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is,
maar waarover Thuis-Hosting geen feitelijke macht of contractuele
nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers
van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar Thuis-Hosting
geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of
Diensten van Thuis-Hosting die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit,
bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de
netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; Gebrekkigheid van
zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan
Klant het gebruik heeft voorgeschreven; overheidsmaatregelen;
stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

11.3 Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk
der partijen het recht om de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden.
Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat
geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens
iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 12. Geheimhouding

12.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de
Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen
wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de
ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de
informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze
verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen
ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

12.2 Thuis-Hosting zal geen kennis nemen van gegevens die Klant opslaat en/of
verspreidt via de systemen van Thuis-Hosting, tenzij dit noodzakelijk is voor
een goede uitvoering van de Overeenkomst of Thuis-Hosting daartoe
verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat
geval zal Thuis-Hosting zich inspannen de kennisname van de gegevens zo
veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

12.3 De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van
de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de
verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het
vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 13. Duur en opzegging

13.1 De duur van de Overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de
Diensten te leveren. Indien de Overeenkomst een Abonnement is, is deze
aangegaan voor een termijn van een jaar.

13.2 Indien een vaste looptijd voor het Abonnement is afgesproken, mogen
partijen de Overeenkomst tussentijds beëindigen met een opzegtermijn
van 30 dagen.

13.3 Voordat het Abonnement afloopt, krijgt Klant een verzoek of deze wil
verlengen, voor een door Thuis-Hosting aangegeven termijn. Alleen als Klant
aangeeft dat te willen, wordt de Overeenkomst verlengd.13.4 Thuis-Hosting mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of
opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van
toepassing is:a) Klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;b) Het faillissement van Klant is aangevraagd;c) Klant heeft surseance van betaling aangevraagd;
d) De activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd.

13.5 Indien Thuis-Hosting de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt
zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de
aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.

13.6 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de
vorderingen van Thuis-Hosting op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van
ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen
voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot
ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Klant mag Klant
uitsluitend dat deel van de overeenkomst ontbinden dat nog niet door
Thuis-Hosting is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is,
heeft Thuis-Hosting recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en
indirect ontstaat.


13.7 Op al onze servers zit een contract van 6 Maanden, dit houd in als u een server besteld
dat deze niet tussentijds opgezegd kan worden. Mocht de server en of het contract wel eerder
beëindigd worden dan gemeld staat, dan word het gehele bedrag in 1 keer opeisbaar voor Thuis-hosting.

Artikel 14. Procedure na beëindiging

14.1 Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel

ontbinding, mag Thuis-Hosting het Account van Klant onmiddellijk opheffen
en zal Thuis-Hosting de voor Klant opgeslagen gegevens zo snel mogelijk
wissen. Thuis-Hosting is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie
van deze gegevens te verschaffen.

14.2 Het wissen van voor Klant opgeslagen gegevens gebeurt altijd zonder
speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken. Dit betekent
dat er bijvoorbeeld op 'delete' wordt gedrukt in een (standaard)
besturingssysteem.

Artikel 15. Rangorde en wijziging voorwaarden

15.1 Thuis-Hosting behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene
Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten
aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een
termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

15.2 Wijzigingen worden bekendgemaakt per e-mail aan Klant, of per papieren
post, of een ander kanaal waarvan Thuis-Hosting kan bewijzen dat de
bekendmaking is aangekomen bij Klant. Niet-inhoudelijke wijzigingen van
ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en
behoeven geen berichtgeving.

15.3 Indien Klant een wijziging niet wil accepteren, dient Klant dit binnen twee
weken na bekendmaking Schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan
Thuis-Hosting. Thuis-Hosting kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien
Thuis-Hosting daarop de wijziging niet intrekt, kan Klant tot de datum
waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst
beëindigen tegen deze datum.

15.4 Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van
toepassing zijn, voor boven algemene bepalingen die op alle diensten
betrekking hebben. Nadere afspraken tussen Thuis-Hosting en Klant
prevaleren alleen dan boven deze Algemene Voorwaarden indien deze
Schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de
bedoeling van beide partijen was.

Artikel 16. Overige bepalingen

16.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt
voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar
aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde
Nederlandse rechter.

16.3 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet
de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval
ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als
rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke
Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

16.4 Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de Thuis-Hosting
Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In
geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst
prevaleert de Overeenkomst.

16.5 De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van
Thuis-Hosting vormen volledig bewijs van stellingen van Thuis-Hosting en de
door Thuis-Hosting ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische)
communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren
door Klant.

16.6 Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van
enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en
desgevraagd bank- of gironummer.

16.7 Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de
Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande
Schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is
echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de
meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.